Musik På Industrien og støttegruppen Råstof


"Musik På Industrien" i Aarup er en forening hvor medlemmerne er enkeltpersoner, der har lyst til at styrke kulturlivet i Aarup, uanset hvor man måtte bo.

 

Det koster 50 kr. om året for enkeltpersoner at være medlem af foreningen "Musik På Industrien". 

 

Hvis du vil være medlem, så skriv til info@mpia.dk

 

Når du er medlem af "Musik På Industrien" kan du blive aktiv i foreningen i arbejdet med og ved koncerterne og vores mange andre aktiviteter.

"Musik På Industrien" har en bestyrelse bestående af 7 personer og 2 suppleanter, der bliver valgt på den årlige generalforsamling. (Halvdelen på valg hvert år). 

Bestyrelse

Henry Petersen

Formand: formand@mpia.dk

Allan Jørgensen

Kasserer: kasserer@mpia.dk

Henning Ritto

Booker/Næstformand: booking@mpia.dk

Nini Pedersen

Aktive koordinator: aktiv@mpia.dk

Birthe Lund Henriksen, sekretær, indkøb

Estrid Westh-Nielsen, Indkøb

Ulla Lund

Billetter: billet@mpia.dk

Støttegruppen Råstof: medlem@mpia.dk

Lise Busk, Suppleant

Hans-Henrik Roskam, Suppleant

 

Øvrige

Bjarne Hansen

PR/marketing: marketing@mpia.dk

Hjemmeside: marketing@mpia.dk


Vi kan altid bruge en hånd og et hoved mere


Uden engagerede aktive – ingen koncerter på Industrien. Det er en kendsgerning.

 

Det er både meningsfuldt og enormt sjovt at være med.

 

Opgaverne er mange og forskellige.

 

Nogle tager flere timer hver uge - og andre tager kun nogle få timer om måneden.

 

Send os en mail på aktiv@mpia.dk hvis du gerne vil være aktiv med os - og fortæl lidt om dig selv, og hvad du har lyst til at arbejde med. - Så kontakter vi dig.


 For at være aktiv skal du også være medlem af foreningen Musik På Industrien, hvor medlemskabet koster 50 kr. årligt. Hvis du vil være medlem, så skriv til info@mpia.dk

Ingen bliver kastet for løverne, der følger altid en grundig oplæring med.

 

Vi stiller kun få krav:

Engagement, ordholdenhed og ædruelighed.for foreningen Musik På Industrien


Senest ændret maj 2021

§ 1. Foreningens navn er MUSIK PÅ INDUSTRIEN.

Foreningens hjemsted er Aarup.

 

§ 2. Foreningens formål er:

 • at tage initiativ til og afholde koncerter i Aarup
 • at tage initiativ til, oplyse om, støtte og koordinere kulturel virksomhed.

 

§ 3. Foreningen optager som medlemmer alle enkeltpersoner, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Medlemskontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Medlems- og regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 4. Foreningen har en støttegruppe, Råstof, hvor alle kan optages som medlemmer, og hvor medlemsfordelene fremgår af særlig brochure.

Kontingentet opkræves 1 gang årligt i januar måned for det kommende år og indsættes på en særskilt konto i Totalbanken. Penge derfra overføres som tilskud til foreningens indkøb af udstyr og drift.

 

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ethvert enkeltmedlem kan deltage i generalforsamlingen.

 Stemmeberettiget og valgbar er enhver, der har betalt medlemskontingent og været medlem i mindst 2 uger.

Såfremt det ønskes skal afstemningen være skriftlig.

 

§ 6. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning.
 • Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af 2 revisorer.
 • Valg af 1 revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmer.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Beslutning træffes ved almindeligt flertal.

Generalforsamlingen skal ekstraordinært indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.


§ 7. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.

 

§ 8. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der afgår i lige år 3 og i ulige år 4 medlemmer efter tur, første gang ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.


Såfremt at bestyrelsen ikke efter indkaldelse af suppleanter udgør 7 medlemmer, er denne forpligtet til at søge selvsupplering blandt egnede kandidater. Ikke-valgte medlemmer vil altid være på valg ved førstkommende generalforsamling.

 

§ 9. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Der kan meddeles prokura.

 

§ 10. Foreningen hæfter over for tredjepart alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

 

§ 11. Til vedtægtsændringer eller foreningens ophævelse kræves et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.


For at mødet skal være beslutningsdygtigt kræves dog at det af mødeindkaldelsen fremgår, at der på mødet behandles forslag om vedtægtsændringer/ophævelse.

Ved ophævelse kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på mødet.

 

Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Dette er under alle omstændigheder beslutningsdygtigt ved almindeligt stemmeflertal.

Ved foreningens ophævelse skal dens formue anvendes til kulturelle formål efter bestyrelsens afgørelse.

 

SÅLEDES VEDTAGET, på generalforsamlingen i Aarup,

27. maj 2021.


for foreningen Musik På Industrien


Musik På Industrien er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem, aktiv eller gæst gør brug af Musik På Industrien og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Musik På Industriens anvendelse af dine personoplysninger. Musik På Industrien behandler personoplysninger om dig i henhold til gældende persondatapolitik og lovgivning.


Hvornår indsamler og anvender Musik På Industrien dine personoplysninger


Musik På Industrien indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:


1. Når du indmelder dig som medlem af foreningen Musik På Industrien hvor du udøver medlemsaktiviteter som frivilligt arbejde. Du har i den forbindelse opgivet navn, adresse, telefon og e-mailadresse. Der indsamles disse oplysninger for at kunne administrere dit medlemskab.


2. Når du tilmelder dig som medlem af støttegruppen Råstof og ønsker at gøre brug af Musik På Industriens tilbud. Du har i den forbindelse opgivet navn, adresse, telefon og e-mailadresse.


Der indsamles disse oplysninger for at kunne administrere dit medlemskab og/eller dit brug af, Musik På Industriens/Råstofs medlemstilbud.


3. Ved køb af billetter til Musik På Industriens arrangementer/koncerter, opgives navn, adresse, telefon og e-mailadresse til billetsystemet Safeticket som er Musik På Industriens billetadministrator.


Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud fx via nyhedsbreve, samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer.


Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til foreningen.
Hvordan beskytter Musik På Industrien dine personoplysninger


Musik På Industrien har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. – I praksis vil det sige at der kun er få personer, der er autoriseret til at se og anvende de indsamlede oplysninger.


I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Musik På Industrien kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at få adgang til oplysningerne.


Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.​


 

Hvilke rettigheder har du


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Musik På Industrien har om dig, kan du rette henvendelse til info@mpia.dk

I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Musik På Industrien og Råstof er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i indmeldelsesblanketten påkrævede oplysninger, der er nødvendige, for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.


 

Henvendelser og spørgsmål


Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og anvender.Foreningen Musik På Industrien og dens støttegruppe Råstof

Kulturhuset Industrien,

Bredgade 73-75, Aarup

info@mpia.dk

Formand Henry Petersen

Tlf: 2330 0902


På Musik På Industrien gør vi vores bedste for at sikre, at oplysningerne på vores hjemmeside er præcise og opdaterede.

Dog kan der forekomme fejl, herunder trykfejl, unøjagtigheder eller udeladelser.

Vi påtager os ikke ansvar for sådanne fejl og forbeholder os retten til at rette eventuelle fejltagelser uden varsel.

Hvis du opdager noget, der ikke er korrekt, bedes du kontakte os, så vi kan rette det.


Musik På Industrien påtager sig heller ikke ansvar for de hjemmesider, der linkes til fra vores hjemmeside.